विष्णु मंत्र | Vishnu Mantra in Hindi

1236
त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव।
त्वमेव सर्व मम देवदेव।।

विष्णु मूल मंत्र

ॐ नमोः नारायणाय. ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय।।