प्रदक्षिणा मंत्र | Pradakshina Mantra in Hindi

1700
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च।
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे।।